Privacy Statement

Inleiding

Unica Groep B.V. verwerkt en verzameld persoonsgegevens over jou, omdat je bij Unica gesolliciteerd hebt of gereageerd hebt op een vacature.
In dit privacy statement informeren wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unica.
Unica hecht waarde aan transparante en heldere informatie over de wijze waarop wij in het sollicitatieproces met jouw persoonsgegevens omgaan. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden. Unica kwalificeert bij de verwerking van jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij houdt Unica zich aan de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening
De contactgegevens van Unica zijn:
Unica Groep B.V. Privacy Postbus 202 3870 CE Hoevelaken [email protected]

Definities

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw (zakelijke) e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer is een persoonsgegeven. De privacywet maakt onderscheid tussen “gewone”- en “bijzondere” persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is, of de persoon uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking. Het gaat specifiek om gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijk verleden.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Unica verwerkt in het kader van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens van sollicitanten.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou als sollicitant:
- Jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
- Gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
- Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
- Gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
- Gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
- Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn.

Wettelijke grondslag en doel van verwerking

Unica baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

- Voor verwerking en gebruik van jouw persoonsgegevens heb je Unica jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming gegeven. Deze toestemming is voorafgaand aan de verwerking van de persoonsgegevens afzonderlijk aan jou gevraagd en kun je te allen tijde weer intrekken;
- De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en voor de uitvoering van de mogelijke arbeidsovereenkomst die tot stand kan komen naar aanleiding van de sollicitatie;
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of
Unica verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:
- Het doorlopen van de sollicitatieprocedure;
- Communicatie met de betrokkenen in de sollicitatieprocedure zoals gesprekspartners van het wervingsbureau (als sollicitant via dit kanaal binnenkomt) en de sollicitant zelf;
- De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
- Toegangscontrole en beveiliging van kantoorpanden.

Delen met anderen

Unica verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit nodig is om de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden te bereiken, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de EER, dan ziet Unica erop toe dat de doorgifte van persoonsgegevens

Intern gebruik van de gegevens

Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van je persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen betrokkenen in het sollicitatieproces zullen

Bewaartermijn

Sollicitatiegegevens zullen uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd worden, tenzij de sollicitant aan Unica uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om diens gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de AVG heb je ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens de volgende rechten, recht op:
- Informatie of er persoonsgegevens van je worden verwerkt, en indien dit zo is het recht op inzage in de persoonsgegevens die van je verwerkt worden;
- Rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
- Verwijdering van de persoonsgegevens;
- Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking te beperking;
- Dataportabiliteit;
- Het herroepen van je toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming.

Houd er rekening mee dat je rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Unica mogelijk

Vragen / klachten

Heb je vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Unica omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact opnemen via [email protected] of per post:

Unica Groep B.V.
t.a.v. Privacy
Postbus 202
3870 CE  Hoevelaken
Wil je je nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de wetgeving raadplegen.

December 2023
Unica Groep B.V.
Privacy
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken

[email protected]